Wednesday, October 21, 2015

Against All Odds 3[23]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Binalot ng takot ang dalawa habang tinitignan ang dalawang lalaki. Ibinaling ni Jase ang kaniyang tingin sa paligid pero wala siyang nakitang ibang tao na maaaring tumulong sa kanila ni Rob, tinignan niya rin kung kaya niya bang labanan ang dalawa pero mas malaki pa ang mga ito sa kaniya at ayaw naman niyang ipahamak maski si Rob na alam niyang binabalot na ngayon ng takot.


Anong tinitingin tingin mo dyan, pretty boy?!” singhal ng isa kay Jase sabay sampal sa pisngi nito ng marahan upang bumalik ang pansin nito sa kanila.

Against All Odds 3[22]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Abala si Rob sa kaniyang ginagawang pag-o-audit parin nang tapikin siya ni Star. Agad nangunot ang kaniyang nang makitang niya ang pagaalala sa mukha ng katrabaho. Kung ano-ano ang pumasok sa kaniyang isip. Tila nakita ni Star ang takot sa mukha ni Rob kaya naman hindi na niya pinatagal pa ang kaniyang gustong sabihin dito at ipinakita na lang niya dito.


Alam ni Rob kung saan patungo ang paghatak sa kaniya na iyon ni Star kaya naman lalo siyang kinabahan pero nang may marinig siyang dalawang boses na tila ba nagtatalo ay agad nawala ang kaniyang takot at napalitan ito ng pagaalala dahil kilala niya kung kaninong boses ang mga iyon.


He's not even done yet with the auditing na ipinapaalala ko sayo na IKAW ang nagpapagawa!”