Saturday, November 8, 2014

Against All Odds 3 [6]

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


Kinakabahang tinitigan ni Rob ang handle ng pinto sa may passenger seat ng sasakyan ni Jase. Tinititigan niya ito na tila ba kakainin siya nito, ang ginagawang pagtitig na ito ni Rob na nagsasabing nagaalangan itong bumaba ng sasakyan ay hindi naman nakaligtas kay Jase na hindi mapigilang mapahagikgik. Narinig ni Rob ang mahinang paghagikgik na iyon ni Jase at tinapunan niya ito ng isang nahihiyang tingin.


Will you just get out of the friggin' car?!” natatawang saad ni Jase.