Friday, June 20, 2014

Breaking Boundaries 2[20] and Epilogue

DISCLAIMER: The following is a work of fiction. Any similarities to any written works and any person, living or dead are purely coincidental. The story is intended for a mature audience. It may contain profanity and references to gay sex. If this offends you, please leave and find something more suitable to read. The author maintains all rights to the story. Do not copy or use without written permission. Email the author at miguisalvador@yahoo.com for comments, suggestions and violent reactions in pertaining to this blog and the stories that comes along with it.


2nd Floor” ang numero at letra na siyang nagfla-flash sa ibabaw ng pinto ng elevator. Bumukas ang pinto at ilang tao ang sumakay sa loob ng elevator halos magkakadikit na sila sa sobrang sikip sa loob ng elevator pero para kay Andy ang mga taong ito ay tila ba hangin sa kaniya at ang tanging kumukuwa sa kaniyang pansin ay ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso at ang matinding takot sa kung ano ang mangyayari sa muli nilang pagkikita ni Dale.